gans-wit

Water en klimaat

Direct naar:

Waterbeheer en KRW

Drinkwatervoorziening en grondwater

Klimaat en klimaatadaptatie

Waterbeheer en de Kaderrichtlijn Water

Wat speelt er?

Water is soms schaars en soms is er ongewenst veel, zo blijkt uit opeenvolgende jaren van droogte en klimaat-
extremen, met schade aan natuur en landbouw tot gevolg. De vraag naar water neemt toe, vanuit industrie, consumenten en landbouw. De doelen in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn -na tweemaal verlenging- nu gericht op 2027.

Wat doet de provincie al?

De provincie is partner van de waterschappen. Waterschappen worden actief betrokken bij de Gelderse Maatregelen Stikstof.

Maar….

De uitvoering van maatregelen blijft achter bij de verwachtingen. De gewenste regie vanuit de provincie ontbreekt. Met de huidige inspanning worden de KRW-doelen rond
waterkwaliteit in 2027 niet gehaald. Plastic en ander zwerfafval in rivieren blijft een groot probleem.

Onze oproep aan de provincie:

 • Neem verantwoordelijkheid in samenwerking met de waterschappen voor realisatie van de KRW-doelen en adequate hervorming van de water-beheerplannen.
 • Neem ‘functie volgt peil’ als uitgangspunt om het watersysteem zo natuurlijk mogelijk in te richten, omdat dit nodig is voor het halen van de natuurdoelen.
 • Richt wateroevers zoveel mogelijk natuurlijk in.
 • Betrek in de gebiedsgerichte aanpak het omvormen van rivier- en beekdalen tot natuurlijke klimaatbuffer.
 • Verminder het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 30% tijdens deze Statenperiode bij land- en tuinbouw, bij sport en recreatie en bij huishoudens.
 • Zet in navolging van andere provincies in op een gecoördineerde aanpak van zwerfafval in rivieren door een actieve bijdrage aan de netwerken van Schone Rivieren, in samenwerking met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en (recreatie-)ondernemers.

 

<< Naar boven >>

Drinkwatervoorziening en grondwater

Wat speelt er?

Droogte is al meerdere jaren een probleem. Er dreigt een drinkwatertekort.

Wat doet de provincie al?

Er is een Regionaal Waterprogramma met kaders en doelen voor de periode 2021 – 2027. Er is beleid voor Aanvullende Strategische Voorraden voor waterwinning (ASV). De provincie is partner in de programmatische aanpak van droogte in de Achterhoek.

Maar…

De waterbehoefte van de industrie wordt meegerekend bij de gewenste voorraden voor drinkwater in de ASV. Er is niet of nauwelijks aandacht voor de noodzaak om minder water te gebruiken. Er wordt onvoldoende urgentie gegeven aan alternatieven voor grondwaterwinning.

Onze oproep aan de provincie:

 • Organiseer een kortlopend proces zodat bestaande winningen die tot grote droogteschade leiden kunnen worden gesloten (zoals La Cabine in Renkum) en de omvang van reserveringsgebieden tot het noodzakelijke kan worden beperkt. Het oplossen van droogte vergt afname van grondwaterwinningen in plaats van uitbreiding.
 • Reduceer de effecten van bestaande waterwinningen op Natura 2000-gebieden en natte natuurparels.
 • Verhoog de gemiddelde grondwaterstand provinciebreed met tenminste 10 centimeter en regionaal meer.
 • Promoot en stimuleer het zuinig omgaan met drinkwater bij huishoudens, bij de industrie en de recreatiesector. Werk in samenwerking met het drinkwaterbedrijf aan een financiële prikkel voor zuinig watergebruik door middel van een staffel.
 • Intensiveer onderzoek en innovatie, samen met de drinkwaterbedrijven, voor winning van drinkwater uit (oever-)oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater.
 • Zorg dat de gemiddelde concentraties aan N, P, zware metalen, geneesmiddelenresten en PFAS in deze Statenperiode met 30% vermindert.

 

<< Naar boven >>

Klimaat en klimaatadaptatie

Wat speelt er?

Er is zowel sprake van een klimaatcrisis als een biodiversiteitscrisis. Beide crises versterken elkaar en samenhangende actie is urgent.

 

 

grassprieten-grasgroen.png