krekel-wit
krekel-wit

Natuurinclusieve samenleving

Direct naar:

Agenda natuurinclusief

Participatie en educatie

Groene vrijwilligers

Agenda Natuurinclusief

Wat speelt er?

Rijk, provincies en partners hebben een Agenda Natuurinclusief opgesteld.

Wat doet de provincie al?

De provincie heeft meerdere succesvolle subsidieregelingen uitgevoerd (Challenge Groene Icoonprojecten van Operatie Steenbreek, vergroening 266 schoolpleinen, regelingen voor biodiversiteit in wijk en tuin, groene daken).

Maar…

De normen voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en natuur worden op veel plekken niet gehaald. Ook het doel ‘alle schoolpleinen groen in Gelderland’ in 2025 gaat niet gehaald worden. Natuurinclusiviteit is geen standaardonderdeel in beleid.

Wat doet de provincie al?

De provincie heeft meerdere succesvolle subsidieregelingen uitgevoerd (Challenge Groene Icoonprojecten van Operatie Steenbreek, vergroening 266 schoolpleinen, regelingen voor biodiversiteit in wijk en tuin, groene daken).

Maar…

De normen voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en natuur worden op veel plekken niet gehaald. Ook het doel ‘alle schoolpleinen groen in Gelderland’ in 2025 gaat niet gehaald worden. Natuurinclusiviteit is geen standaardonderdeel in beleid.

Onze oproep aan de provincie:

 • Stel een minimumeis aan groene ruimte bij bouwprojecten van minimaal 75 m2 groen per woning en altijd een groenvoorziening op maximaal 300 meter van een woning.
  Stel voorwaarden aan een ecologische, klimaatadaptieve inrichting van groenvoorzieningen.
 • Breng de succesvolle subsidieregeling voor groene schoolpleinen terug en versterk de criteria ten aanzien van biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Voer de Agenda Natuurinclusief programmatisch uit.

 

<< Naar boven >>

Participatie en educatie

Wat speelt er?

Veel burgers zijn onvoldoende op de hoogte van het belang en de rol van natuur in de leefomgeving. Voor een natuurinclusieve samenleving is het noodzakelijk dat duurzaam gedrag van burgers vanzelfsprekend wordt. Natuureducatie speelt daarin een cruciale rol.

Wat doet de provincie al?

In 2021 ging de provincie met inwoners en organisaties in gesprek over klimaatadaptatie in de Week van de Hitte. Er is een subsidieregeling ‘inwonersinitiatieven voor biodiversiteit’.

Maar…

De provincie kan mensen moeilijk bereiken. Gedragsverandering vergt kennis, mogelijkheden en prikkels. Natuurorganisaties hebben met hun grote achterban laagdrempeliger toegang tot de inwoners van Gelderland, inclusief jongeren. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Onze oproep aan de provincie

 • Stimuleer en faciliteer burgers om zelf aan de slag te gaan met vergroening in eigen tuin en leefomgeving. Intensiveer de samenwerking met groene organisaties voor goede benutting van de subsidieregeling ‘inwonersinitiatieven voor biodiversiteit’.
 • Zorg dat elke Gelderse school in het basis- en middelbaar onderwijs buiten-/natuurlessen aanbiedt.
 • Geef inwoners een rol bij monitoring van natuur en biodiversiteit, faciliteer citizen science projecten zoals telling- en meetprojecten. Stel middelen ter beschikking voor educatie daarover.

 

<< Naar boven >>

Groene vrijwilligers

Wat speelt er?

Er zijn duizenden vrijwilligers actief in de natuur, maar de gemiddelde leeftijd is hoog. Aanwas is niet vanzelfsprekend.

Wat doet de provincie al?

De provincie organiseert jaarlijks de Gelderse Biodiversiteitsdag om groene vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. De provincie heeft het landelijke actieplan Kracht van de Groene Vrijwilliger ondertekend.

Maar…

Er zijn niet genoeg vrijwilligers om alle ambities waar te kunnen maken. Groei van het vrijwilligersbestand, met een betere afspiegeling van de maatschappij, is belangrijk.
Begeleiding vraagt om professionalisering.

Onze oproep aan de provincie:

 • Stimuleer en motiveer vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven met subsidies. Betrek vooral (jonge) inwoners en nieuwe doelgroepen bij programma’s en initiatieven in de leefomgeving.
 • Blijf bijdragen aan de Gelderse Klompenpaden die met de inzet van veel vrijwilligers en grond-eigenaren worden gerealiseerd.
 • Stel een provinciaal plan op om uitvoering te geven aan Actieplan Kracht van de Groene Vrijwilliger.

 

mensen