Mensen-wit
Mensen-wit

Onze speerpunten

Gelderland is een prachtige provincie. Maar de ruimte staat druk door onder andere woningbouw, energietransitie, landbouw en recreatie. Natuur, biodiversiteit en landschap lijden daaronder. Een groots herstelplan is noodzakelijk.

 

Ga daarom stemmen en stem natuurlijk!

 

Wij roepen de provincie op zich in te zetten voor: 

Natuur en biodiversiteit, door…

 • robuust natuurherstel centraal te stellen, dankzij forse afname van stikstofdepositie, herstel van het watersysteem, ecologische verbindingen en grotere ecologische veerkracht.
 • ambitieuze opgaven na te streven voor een basiskwaliteit natuur en biodiversiteit in Gelderland – want dan wordt de natuur vitaler en kan de samenleving van het slot.
 • het behalen van depositiereductie op kwetsbare natuur afrekenbaar onderdeel te maken van de aanpak en maatregelen daarvoor gebiedsgericht uit te werken.
 • het Platform Natuurinclusieve Landbouw voort te zetten.
 • natuurinclusief ontwerpen als randvoorwaarde te stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Water en klimaat, door…

 • regie te nemen en intensief samen te werken met de waterschappen voor realisatie van de doelen in de Kaderrichtlijn Water en hervorming van waterbeheerplannen.
 • ‘functie volgt peil’ als uitgangspunt te nemen om het watersysteem zo natuurlijk mogelijk in te richten.
 • rivier- en beekdalen om te vormen tot natuurlijke klimaatbuffer.
 • drinkwatergebruik voor andere functies dan consumptie terug te dringen door voorlichting, scheiding van watergebruik en financiële prikkels door middel van een staffel.

 

Een natuurinclusieve samenleving, door…

 • vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven te stimuleren met o.a. subsidieregelingen voor biodiversiteit en groen in de wijk, op schoolpleinen en op bedrijventerreinen.
 • groene organisaties te benutten voor betrokkenheid van burgers en scholieren.
 • additionele provinciale financiering beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Actieplan Kracht van de Groene Vrijwilliger.

 

Ruimte en landschap, door…

 • minimaal 10% groen-blauwe dooradering als doel te formuleren en passende beloning voor groen-blauwe diensten te ontwikkelen.
 • landschapskwaliteit een bindend karakter te geven met bijbehorende monitoring en handhaving.
 • groenvoorziening in wijken toe te passen – min. 75 m2 groen per woning en een groenvoorziening op max. 300 meter (Rijk, WHO) -, inclusief groene lopers als verbinding naar het buitengebied.
 • ‘niet alles kan overal’ als uitgangspunt te nemen voor ruimtelijke ontwikkeling en daartoe stevige bovenregionale regie te pakken, voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een beperkt aantal duurzame (wind-)energielandschappen.

 

Een groots herstelplan voor natuur, biodiversiteit en landschap in Gelderland is nodig én mogelijk.

Nodig – waarom?

Omdat de mens onderdeel uitmaakt van de natuur.

Landschap en natuur hebben belangrijke maatschappelijke functies.

Een natuurrijke omgeving is goed voor gezondheid en welzijn en draagt bij aan klimaatadaptatie, schone lucht en schoon water.

Bovendien trekt een natuurrijke omgeving toeristen en vestigen ook bedrijven zich graag in een groene omgeving.

Last but not least – planten en dieren hebben van zichzelf bestaansrecht.

 

Mogelijk – hoe? 

De verschillende uitdagingen op het gebied van onder andere biodiversiteit, waterbeheer, luchtkwaliteit, stikstof, woningbouw en schaarse ruimte vragen om samenhangende oplossingen.

Immers: beter in een keer goed dan steeds met nieuwe opgaven in een gebied terugkomen. Een integrale gebiedsbenadering is nodig.

Daarbij moeten overheden duidelijkheid bieden over de noodzakelijke doelen en het instrumentarium.

 

Toekomstperspectief – wie?

Wij, de gezamenlijke Gelderse groene organisaties, bieden het Manifest voor een Groen Gelderland en de samenvatting daarvan in deze speerpunten toekomstperspectief voor onze mooie provincie. Nu is de politiek aan zet!

We denken en doen graag mee!

Doorpraten? Graag!
Geldersch Landschap en Kasteelen: Renske Terhürne | r.terhurne@glk.nl
Natuur & Milieu Gelderland: Petra Souwerbren | p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl
Vereniging Natuurmonumenten: Maarten Bakker, | m.bakker@natuurmonumenten.nl